Most Popular in Food

نوشته‌ی مهدی “نایبی”...

برداشت‌های من از کتاب شاه‌زاده‌ی کوچک ما می‌فهمیم بعضی از انسان‌ها از نظر جسمی یا فزیکی بزرگ می‌شوند؛ اما شاید از نظر فهم و عقل به حد کمال و دانایی یک شخص بزرگ نرسیده باشد. شاه‌زاده‌ی کوچک یک رسمی را می‌کشد از درون و بیرون ماری که یک فیل را...

آموزش و پرورش کودک

از نظر روان‌شناختی و نیز دیدگاه دینی، مسئولیت اداره‌ی خانواده از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. پدر و مادر به اندازه‌ی توان خویش باید در انجام این مهم توجه جدی داشته باشند. انسان‌ها به‌صورت فطری دوست‌دار و خواهان برابری‌اند، پدر و مادر نباید...

خزان و خزانِ هرات

خزان؛ فصل پژمردن طبیعت، ریزش برگ، کوچیدن پرنده‌ها، بی‌مهری و سردمزاجی هوا است. همه‌‌ی این‌ها طبیعت خزان پنداشته می‌شود؛ اما امسال، پا کژ گذاشت. بالای انسان‌ها تاخت و در کشت‌زار جغرافیای‌مان بذر <فنا> و <ویرانی> پاشید. آسمانش مرگ بارید و...

نسل کاتب

تازه‌بال‌های‌مان پَر گشودند و بالک بالک‌زنان پرواز را باور کردند. تا این‌جا پدر، مادر و ره‌نمای دل‌سوز و خودگذر، دست‌های لطیف آن‌ها را گرفتند و از افتادن و کج‌رفتن و حتا خمیدن رهایی دادند. آن‌ها را در مسیر درست زیست‌اجتماعی به امتداد جاده‌ی...

Today's Headlines

نوشته‌ی مهدی “نایبی”...

برداشت‌های من از کتاب شاه‌زاده‌ی کوچک ما می‌فهمیم بعضی از انسان‌ها از نظر جسمی یا فزیکی بزرگ می‌شوند؛ اما شاید از نظر فهم و عقل به حد کمال و دانایی یک شخص بزرگ نرسیده باشد. شاه‌زاده‌ی کوچک یک رسمی را می‌کشد از درون و بیرون ماری که یک فیل را...

آموزش و پرورش کودک

از نظر روان‌شناختی و نیز دیدگاه دینی، مسئولیت اداره‌ی خانواده از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. پدر و مادر به اندازه‌ی توان خویش باید در انجام این مهم توجه جدی داشته باشند. انسان‌ها به‌صورت فطری دوست‌دار و خواهان برابری‌اند، پدر و مادر نباید...

Latest

نوشته‌ی مهدی “نایبی” دانش‌آموز صنف هشتم در مورد کتاب شاه‌زاده‌ی کوچک

برداشت‌های من از کتاب شاه‌زاده‌ی کوچک ما می‌فهمیم بعضی از انسان‌ها از نظر جسمی یا فزیکی بزرگ می‌شوند؛ اما شاید از نظر فهم و عقل به حد کمال و دانایی یک شخص بزرگ نرسیده باشد. شاه‌زاده‌ی...

آموزش و پرورش کودک

از نظر روان‌شناختی و نیز دیدگاه دینی، مسئولیت اداره‌ی خانواده از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. پدر و مادر به اندازه‌ی توان خویش باید در انجام این مهم توجه جدی داشته باشند. انسان‌ها به‌صورت...

خزان و خزانِ هرات

خزان؛ فصل پژمردن طبیعت، ریزش برگ، کوچیدن پرنده‌ها، بی‌مهری و سردمزاجی هوا است. همه‌‌ی این‌ها طبیعت خزان پنداشته می‌شود؛ اما امسال، پا کژ گذاشت. بالای انسان‌ها تاخت و در کشت‌زار...

نسل کاتب

تازه‌بال‌های‌مان پَر گشودند و بالک بالک‌زنان پرواز را باور کردند. تا این‌جا پدر، مادر و ره‌نمای دل‌سوز و خودگذر، دست‌های لطیف آن‌ها را گرفتند و از افتادن و کج‌رفتن و حتا خمیدن رهایی...