ارتباط با ما

لیسه عالی خصوصی غیرانتفاعی کاتب

Kateb Private High School

IMG_20160228_084238

آدرس : افغانستان – کابل – ناحیه ششم – ایستگاه مدرسه – لیسه عالی خصوصی غیر انتفاعی کاتب

 شماره های تماس : ۰۷۹۹۸۷۷۵۹۹ و ۰۷۷۸۰۷۱۰۱۰

 Info@katebschool.edu.af : ایمل