اگر خواستی زنگ بزنی :

+93 786 534 118

اگر خواستی ایمیل کنی :

reza[at]pen.af

اگر خواستی حضوری بیایی به دیدنم :

منزل سوم – فروشگاه بزرگ افغان- عقب هوتل سرینا – کابل – افغانستان

اگر خواستی برایم نامه بفرستی :

P.O.Box: 1307 – Central Office Post – Kabul -Afghanistan

Skype ID: momtaz.reza