مسابقه مقاله نویسی

محال است ترا دوست نداشته باشم

 مرسل صنف یازدهم الف بهار در زندگی همیشه با نشاط و طراوت جاودانگی در قلب انسان ها چنگ می زند. بهار؛ یعنی تمام خوبی های دنیا در آغوش گرم طبیعت. بهار ما را وادار می سازد تابگوییم: ای بهار تو چقدر...

ferrari ford volvo Honda hyundai bmw Mercedes Audi