مقالات

تفنگ بی‌فشنگ

تفنگ بی‌فشنگ جامعه بشری، پربار از واقعیت‌های عینی است، رویدادهای خواسته و ناخواسته‌ی اجتماعی، کنش‌هاش مطلوب و غیر مطلوب کنش‌گران اجتماعی، طرح‌ها و سیاست‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...

ferrari ford volvo Honda hyundai bmw Mercedes Audi