اخبار و رویدادها

کتاب، دنیای بزرگ و شگفت‌انگیز؛

کتاب بخوانیم و افق‌های تازه‌تری را در زندگی خود بازگشاییم؛ با کتاب/کتاب‌خوانی می‌توانیم در بستر زمان با چالش‌ها، معضل‌های اجتماعی، نابه‌هنجاری‌های سیاسی و نادیده‌گرفتن مسائل فرهنگی مبارزه کرد و درمسیری گام برداشت که رایحه‌ی فضل، پیش‌رفت و تکامل که سعادت آدمی‌است مشام‌ها را نوازش دهد. کتاب بخوانیم. کتاب رهایی‌بخش ذهن آدمی از گرداب اندوه و تسلی‌بخش روح آدمی‌است. جهان، انسان و طبیعت دست‌خوش تغییر و تحول و حرکت است. این جهش و سیلان و تغییر که در جهان آدمی رونما می‌شود محصول ژرف‌نگری، عمق فهمی و خوانش کتاب است که مسیر آدمی را از گرداب مخوف، کشنده و خطرناک نفهمی هدایت‌گر است. بخوانیم. تا جامعه جامعه و انسان انسان است که درک واقعی از خود، جامعه و پیرامون خود نداشته باشیم محکومیم و ماءیوس و مغموم. باید فرهنگ مطالعه و خواندن کتاب به عنوان یک امر ضروری، یک نیاز و احساس دایمی در جامعه نهادینه گردد. تا مطالعه و این فرهنگ در رشد همه‌جانبه و درهمه سطح‌ها در جامعه جا باز نکرده  و تمام افراد جامعه از کتاب و کتاب‌خواندن سرباز زند از توسعه و پیشرفت و تکامل پیش‌گیری می‌شود. پس برای پیش‌گیری از این آفت و سرباز زدن از خواندن و مطالعه و گسترش این آفت بمنظور اعتلای فرهنگ مطالعه و رسیدن به کمال مطلوب و سعادت  عمومی با جدیت، با بصیرت و قاطعیت هرچه بیشتر بکوشیم و موانع که برسر راه مان گذاشته شده را برداریم.
به گفته‌ی وکتور هوگو (برای نابود کردن یک ملت نیازی نیست کتاب‌هارا سوزاند؛ کافیست کاری کنید که مردم آن‌هارا نخوانند.) هوگو ارزش، اهمیت مطالعه و اثرگذاری آن‌را چقدر عمیق تبیین نموده و کتاب‌را به منزله‌ای حیات و جان آدمی بها داده است. واقعیت هم این‌است که حیات آدمی در گرو فهم  و درک او از زندگی است و این فهم زاییده خواندن و مطالعه‌ی او از پیرامونش است. اگر بخواهیم یک زندگی آرمانی داشته باشیم و نایافته‌های خود را بیابیم و بر ضرورت‌های اجتماعی و فردی خود توجه خود را مبذول داشته و اندیشه‌ی خود را تبیین نماییم کتاب‌ بخوانیم. خواندن و مطالعه کردن در حقیقت کشف و اعلام حقیقت و کاهش درد و رنج آدمی است. پس باید درباب مطالعه مداقه کنیم و روش زندگی زیبای با کتاب را درک کرده و رصد کنیم. و برای زوال و نابودی فرهنگ مطالعه چاره‌ای بسنجیم و برای رفع دل‌مردگی و بی‌انگیزگی راهی بیابیم. و ازگفته‌ای وکتور هوگو درسی بگیریم تا نابود نشویم و پاسدار کتاب و مطالعه باشیم تا به درک واقعی‌تر از زندگی پی‌ببریم.

نویسنده: محمدناصرغلامی

یادداشت: هیئت‌رهبری لسیه‌ی خصوصی کاتب و کاتب نمبر۲  هم‌راه با کمیته‌ی فرهنگی مکتب، برای احیای کتاب و کتاب‌خوانی و اهمیت دادن به کتاب که روح آدمی از آن تغذیه می‌کند و ارج‌گذاری به تاءثیرگذاری مطالعه و پرداختن به اصولی اساسی فرهنگی یک ملت اقدام نیک و شایسته‌ای را در نظر گرفته و مسابقه‌ای کتاب‌خوانی را برگزار می‌کند. تا باشد که امر همگانی شود و هر فرد از جامعه مطالعه را به عنوان یکی از ضروریات زندگی خود بداند و کتاب بخواند و فرهنگ مطالعه را زنده نگه بدارد.

یادآوری: جهت اخذ کتاب برای مسابقه به اداره مکتب مراجعه نمایید!