مسابقه مقاله نویسی

محال است ترا دوست نداشته باشم

 مرسل صنف یازدهم الف
بهار در زندگی همیشه با نشاط و طراوت جاودانگی در قلب انسان ها چنگ می زند. بهار؛ یعنی تمام خوبی های دنیا در آغوش گرم طبیعت. بهار ما را وادار می سازد تابگوییم: ای بهار تو چقدر زیبایی! چقدر نیکوتر از هر فصلی! و چقدر به زندگی انسان ها شباهت داری!
هر تاریکی بعد از خود روشنی دارد و هر سختی از خود آسانی دارد. بهار زندگی همانند همین تاریکی و سختی و همین روشنی و آسانی است که در زندگی انسان ها خود را به نمایش می گذارد. بهار همانند عشقی است که بهترین معشوق و عالیترین رهنما و چراغ هدایت قلب ها است که ضربان آن را عشق رهنمایی می کند و بهار رهنمای فصل های بعد از خود است و شروع جدید برای زندگی؛ یعنی سرمشق زندگی انسان های نیکوست؛ زیرا بهار با آمدنش به انسان ها می آموزد که چقدر والاتر است، چقدر صبور است که بعد از زمستان طولانی و سخت می آید. زیبایی طبیعت مثل عشق است و اگر این زیبایی را از دل های ما بگیرد، شور زندگی را از ما می¬گیرد.
بهار؛ یعنی خداوند فراموش تان نمی کند. زیبایی بهار دل ها را به یاد زیبایی آفرین، یعنی خداوند می اندازد. با دیدن زیبایی های طبیعت در این فصل، به عظمت و مهر خداوند پی می بریم؛ زیرا طبیعت یکی از نشانه های خداوند و درس عبرت برای تمام انسان هاست و دلی می خواهد که پاک و بیدار باشد، قلبی را می طلبد که از کینه و بدی خالی باشد و چشمی را منتظر است که به هر نشانه ای این نعمت ها پی ببرَد.
ما انسان ها همیشه از گرمی می نالیم و از سردی فرار می کنیم، تمام روزها و هفته ها منتظر روز رسیدن رخصتی هستیم و آخر هفته هم از غروب جمعه ها غمگین می شویم، همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگی ماست. به خاطر داشته باشیم که زندگی آنقدر ابدی نیست که هر روز احساس مهربان بودن را که باید داشته باشیم، به تأخیر بیندازیم؛ شاید فرصت ها هرگز تکرار نشود! شاید فرصت تقدیم یک نگاه مهرآمیز، یک کلام زندگی بخش و یا یک لبخند روح نواز به پدر، به مادر، به همراه و به هرکسی که در مسیر زندگی ما زیبایی و آشنایی می بخشد، هرگز میسّر نشود.
باور کنید، دنیا کوتاه تر از آن است که ما فکر می کنیم. عمر ما مثل بهار است که خزان را به دنبال دارد؛ پس فرصت ها را غنیمت بشماریم و عمر خویش را چون بهاران سبز و شاداب کنیم. باور داشته باشید که فاصله ی خوشبختی با بدبختی به اندازه ی یک تار مو است؛ پس زندگی را مثل بهار فکر کنیم و شروع به کار و تلاش کنیم؛ بهاری باشیم، بهاری فکر کنیم و بهاری عمل کنیم و از سویی عطر بهار را حس کنیم و همه را با یک نگاه سبز ببینیم و از همه مهم تر؛ هرگز بهارآفرین را فراموش نکنیم

[poll id=”3″]