اخبار و رویدادها

امتحان چهارنیم‌ماهه

در حال بارگیری تصویر

امتحان عبارت از تعیین میزان اندازه‌گیری ایجاد شده در رفتار دانش‌آموزان جهت نیل به اهداف آموزش و پرورش می‌باشد، که آموزگار می‌خواهد به میزان ارزشیابی کل فرایند آموزش پرداخته و برای رسیدن به این اهداف؛ توانایی‌، استعداد و نارسایی‌هایی دانش‌آموزان خود را در نظر دارد.

زیرا هدف از آموزش و پرورش انتقال معلومات و حقایق علمی است. آموزگار با اخذ امتحان و ارزیابی‌های دوام‌دار میزان تغییرات و حصول اطمنان خود از آموزش را بیش‌تر نموده، تمام معیارهای آموزشی را در نظر گرفته دانش‌آموزان را به فراگیری بیش‌تر تشویق و ترغیب می‌نماید.

بناً لیسه‌ عالی خصوصی کاتب و کاتب نمبر2 تمام معیارها و اصول‌های ارزش‌مند که بنیان آموزش بر آن استوار است در نظر گرفته و به‌رغم روش‌های سنتی که ارزش‌یابی را صدور جواز عبور دانش‌آموزان از یک کلاس به کلاس دیگر می‌دانست عمل نموده، ارزش‌یابی را میزان پیش‌رفت تحصیلی فراگیران، موفقیت یا عدم موفقیت دانسته؛ تعیین عوامل مؤثر در عرصه آموزش و پرورش، جهت رفع نواقص و مشکلات موجود اقدامات لازم را در نظر دارد تا به رشد گروهی و پیش‌رفت همه‌ء دانش‌آموزان توجه صورت گرفته و انگیزه برای یادگیری و بازدهی آن خلق شود.
به امید موفقیت بیش‌تر دانش‌آموزان

تذکر:

• دانش‌آموزان مطلع باشند این‌که ساعت 7:45 قبل از ظهر در مکتب حاضر شده، آغاز امتحان سرساعت 8 و ختم امتحان ساعت 10 می‌باشد.
• برنامه ارزش‌یابی و تربیتی صنف‌های آمادگی قبل از مکتب نیز سرساعت 8 شروع و ساعت 10 ختم می‌گردد.

با احترام
مدیریت لیسه خصوصی کاتب و کاتب نمبر2