پروگرام های مکتب

امتحانات مشروطی و معذرتی سال ۱۴۰۰

به‌اطلاع همه‌ی خانواده‌های محترم دانش‌آموزان و دانش‌آموزان عزیز رسانیده می‌شود که امتحانات‌مشروطی و معذرتی سال ۱۴۰۰ از روز یک‌شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ آغاز می‌شود.
دانش‌آموزان مطابق به‌تقسیم‌اوقات که از طرف اداره‌ی مکتب ترتیب‌شده‌است آمادگی گرفته و ساعت ۹ قبل از ظهر به مکتب حاضر شوند.

2,299 نظرات