اخبار و رویدادها مطالب دیدنی پروگرام های مکتب

اعلان برای تدارک خدمات غیر مشورتی

اعلان برای تدارک خدمات غیر مشورتی

 

 عنوان پروژه: ساختن دیتابس مالی ومدیریتی برای لیسه عالی خصوصی غیر انتفاعی کاتب

لیسه عالی خصوصی غیر انتفاعی کاتب از تمام داوطلبان دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی برای ساختن دیتابس مالی ومدیریتی لیسه عالی خصوصی غیر انتفاعی کاتب اشتراک نموده و آفر های خویش را به آدرس لیسه عالی کاتب تسلیم نمایید و یا به ایمیل آدرس این مکتب ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال آفرها الی پنجشنبه ساعت ۸:۰۰ قبل از ظهر مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۵ قابل اعتبار خواهد بود.

آدرس: لیسه عالی کاتب ، ایستگاه مدرسه ، جاده شهید مزاری “رح” ، کابل – افغانستان

ایمل : info@katebschool.edu.af

ویب سایت :www.katebschool.edu.af

فیس بوک :www.facebook.com/katebschool