پروگرام های مکتب

آگهی استخدام!

لیسه خصوصی غیر انتفاعی کاتب و کاتب نمبر۲ جهت اکمال آموزگاران خویش(کادر تعلیمی و تربیتی) در رشته های زیر آموزگار می‌پذیرد:

۱.  اصول صنفی ۱ بست (اناث)
۲.  زبان و ادبیات دری ۱ بست
۳. زبان و ادبیات پشتو ۱ بست
۴.  کیمیا ۱ بست
۵.  علوم اجتماعی(تاریخ) ۱ بست
۶.  علوم دینی و قرآن ۱ بست

شرایط استخدام:
•  متقاضی باید حداقل ۱۴ پاس باشد.
•  تکمیل کردن فورم استخدام در اداره مکتب توسط شخص داوطلب الزامی است.
•  داوطلبان از تاریخ ۲۳/اسد/۱۴۰۰ الی ۲۵/اسد/۱۴۰۰ فورم استخدام را از آدرس‌های زیر بدست آورده می‌توانند.
*. کابل، ناحیه ششم، جاده شهید مزاری، عقب مسجد        الزهرا، لیسه خصوصی کاتب.
*. کابل، حوزه سوم، کارته 4، چهارراهی پوهنتون، جوار حوض لاجورد، کاتب نمبر 2

شماره‌های ارتباطی: 0728752030 – 0728752020 – 0778071010
ایمیل: basharmal2016@gmail.com

یادداشت: برای دریافت فورم استخدام از ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر به آدرس‌های ذکر شده مراجعه نمایید.

1,252 نظرات