اعلام نتایج

اعلان نتایج رشته کودکستان

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب

شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع نمره نتیجه
۱ عاطفه محمدی انور ۱۴پاس کودکستان ۲۳۸ ۷۹ مصاحبه
۲ سپوژمی حیدری محمدسمیر لیسانس کودکستان ۲۳۹ ۶۵ مصاحبه
۳ حکیمه رحیمی محمدرضا محصل کودکستان ۲۸۳ ۵۳ مصاحبه
۴ آرزو نوری سلطان محمد ۱۲پاس کودکستان ۲۹۷ ۳۶ انتظار
۵ معصومه جعفری غلام سخی محصل کودکستان ۲۹۰ ۴۷ مصاحبه
۶ نسرین حسینی محمدرضا ۱۴پاس کودکستان ۰۲۷ ۵۵ مصاحبه
۷ ضیاگل محمدی محمدعلی ۱۴پاس کودکستان ۲۸۲ ۳۶ انتظار
۸ ام البنین فاضلی محمد علی لیسانس کودکستان ۲۵۷ ۷۶ مصاحبه