اعلام نتایج

اعلان نتایج رشته علوم دینی

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب

شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع نمره نتیجه
۱ محرم علی وفایی نصرالله لیسانس علوم دینی ۱۰۴ ۳۴ انتظار
۲ محرم علی محمدی محمد جان لیسانس علوم دینی ۲۴۵ ۳۸٫۵ انتظار
۳ سید حسین حسینی سید ابراهیم لیسانس علوم دینی ۲۸۱ ۵۳٫۵ انتظار
۴ عارفه وفایی محمد اسماعیل ۱۴ پاس علوم دینی ۲۵۵ ۴۸ انتظار
۵ حبیب الله اقبال زاده خانجان لیسانس علوم دینی ۲۵ ۶۶ مصاحبه
۶ فاطمه   عبدالمجید لیسانس علوم دینی ۲۴۹ ۴۴ انتظار
۷ حسینا مهرزاده محمد ابراهیم ۱۴ پاس علوم دینی ۲۴۷ ۱۷ انتظار
۸ غلام عباس محمدی محمد ابراهیم لیسانس علوم دینی ۲۶۱ ۶۱ انتظار
۹ چراغ علی حسینی حسین علی لیسانس علوم دینی ۲۴۰ ۶۲ مصاحبه
۱۰ محمد عالم عمران محمد هاشم لیسانس علوم دینی ۲۶۳ ۱۳ انتظار
۱۱ سکینه رسولی رسول لیسانس علوم دینی ۲۴۱ ۵۰ انتظار
۱۲ مهدیه رحیمی خادم حسین لیسانس علوم دینی ۲۵۴ ۴۹٫۵ انتظار
۱۳ محمد عارف ابراهیمی محمد کاظم فوق لیسانس علوم دینی ۲۵۶ ۶۲ مصاحبه
۱۴ خدیجه امینی اسحق لیسانس علوم دینی ۲۴۸ ۴۲ انتظار
۱۵ ملیحه عظیمی حسین علی ۱۴ پاس علوم دینی ۲۶۴ ۴۰ انتظار
۱۶ علی یاور توکلی محمد عیسی لیسانس علوم دینی ۲۵۳ ۷۴ مصاحبه
۱۷ وجیهه کریمی سید امین ۱۴ پاس علوم دینی ۲۴۲ ۴۳ انتظار
۱۸ محمد صادق ناطقی ناظر حسین لیسانس علوم دینی ۲۶۲ ۵۵ انتظار
۱۹ ام البنین فاضلی محمد علی لیسانس علوم دینی ۲۵۷ ۱۷ انتظار
۲۰ محمد علی رحیمی گل محمد لیسانس علوم دینی ۲۸۳ ۳۶ انتظار
۲۱ فهیمه رحمتی میرزاحسین لیسانس علوم دینی ۲۹۴ ۳۸ انتظار
۲۲ سلوا قباد نذیر احمد ۱۴ پاس علوم دینی ۲۴۴ ۴۸ انتظار
۲۳ فاطمه علی زاده غلام رسول لیسانس علوم دینی ۲۷۵ ۶۸ مصاحبه
۲۴ فرشته ملک زاده براتعلی ۱۴ پاس علوم دینی ۲۴۶ ۴۴ انتظار