اعلام نتایج

اعلان نتایج رشته ریاضی

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب

شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع نمره نتیجه
۱ طاهره بیگزاد محمد نادر لیسانس فزیک ریاضی ۰۵۰ ۳۸ انتظار
۲ محمد رضا دانش گیر محمد علی لیسانس ریاضی ریاضی ۰۰۲ ۴۰ انتظار
۳ غلام عباس معین محمد علی لیسانس فزیک ریاضی ۱۱۳ ۳۰ انتظار
۴ ذاکر حسین رحیمی گل محمد لیسانس انجینری ریاضی ۰۸۵ ۴۷ انتظار
۵ عزیز الله فرهمند محمد حسین لیسانس ریاضی ریاضی ۰۵۲ ۳۲٫۵ انتظار
۶ محمد حنیف جویا عبدالحمید لیسانس ریاضی ریاضی ۲۷۹ ۶۶ انتظار
۷ عادله شیر حسن ۱۴ پاس ریاضی ۰۹۸ ۳۷ انتظار
۸ محمد نبی رضوانی محمد محسن لیسانس ریاضی ریاضی ۱۵۴ ۶۵ انتظار
۹ محمد رضا نیکزاد غلام سخی لیسانس ریاضی ۲۸۲ ۳۵ انتظار
۱۰ نورعلی نوری براتعلی لیسانس ریاضی ۲۸۴ ۲۳ انتظار
۱۱ سید علی اکبر عظیمی احمد علیشاه لیسانس ریاضی ۰۰۳ ۶۵ انتظار
۱۲ محمد حکمت ابراهیم لیسانس ریاضی ریاضی ۰۷۶ ۴۷ انتظار
۱۳ غلام عباس پارسا جان محمد لیسانس فزیک ریاضی ۰۴۹ ۵۰ انتظار
۱۴ سردارعلی مرادی ارضی حسین لیسانس ریاضی فزیک ریاضی ۰۵ ۵۷ انتظار
۱۵ زینب رضایی ناظرحسین ۱۴ پاس ریاضی ۰۱۴ ۲۲ انتظار
۱۶ مرتضی جلیلی محمد مهدی لیسانس زمین شناسی ریاضی ۰۳۳ ۴۰ انتظار
۱۷ مهدی امینی حسین علی لیسانس ریاضی ریاضی ۰۶۵ ۹۲ مصاحبه
۱۸ محمد هادی سلطانی سلطان ۱۴ پاس ریاضی ۲۷۳ ۱۰ انتظار
۱۹ مصطفی حسینی عباس علی لیسانس ریاضی ۰۷۰ ۲۲ انتظار
۲۰ محمد جاوید شمس عارف علی لیسانس فزیک ریاضی ۰۶۹ ۳۸ انتظار
۲۱ سید مهدی فرهاد عبدالرشید لیسانس ریاضی ریاضی ۰۱۲ ۷۰ انتظار
۲۲ سید میرزا عسکری محب شاه لیسانس ریاضی ریاضی ۰۸۲ ۸۵ مصاحبه
۲۳ محمد امین کاظمی محمد کاظم لیسانس ریاضی ریاضی ۰۹۲ ۸۲ مصاحبه
۲۴ علی رضا جنان نورحسین لیسانس ریاضی ریاضی ۱۰۱ ۵۲ انتظار
۲۵ محمد نسیم مهدی یار کاظم علی لیسانس ریاضی ۰۹۶ ۷۶ انتظار
۲۶ فاطمه مرتضوی سید اسماعیل لیسانس ریاضی ریاضی ۰۱۰ ۳۳ انتظار
۲۷ محمد طاهر جویا براتعلی لیسانس انجینری ریاضی ۲۸۷ ۳۸ انتظار
۲۸ محمد علی فرهمند نوروز علی لیسانس ریاضی ۱۱۲ ۳۳ انتظار
۲۹ محمد حسن عارض محمد عیسی لیسانس ریاضی ریاضی ۱۱۰ ۶۲ انتظار
۳۰ علی امینی محرم حسین لیسانس ریاضی ریاضی ۰۲۵ ۷۲ انتظار
۳۱ حکیمه احمدی اکبر علی لیسانس ریاضی ۰۸۰ ۲۳ انتظار
۳۲ محمد علی یعقوبی خانعلی لیسانس ریاضی ۲۸۳ ۷۱ انتظار
۳۳ محمد ظاهر رفاه محمد انور لیسانس ریاضی ۰۱۹ ۴۶ انتظار
۳۴ عبدالرحمن حیدری عبدالله ۱۴ پاس ریاضی ۰۰۴ ۴۸ انتظار
۳۵ محمد امین امینی محرابعلی لیسانس ریاضی ۰۷۸ ۲۱ انتظار
۳۶ حبیب الله احمدی محمد امین لیسانس کمپیوتر ریاضی ۰۸۷ ۲۳ انتظار
۳۷ خانعلی ایوبی غلام سخی ۱۴ پاس ریاضی ۰۵۷ ۲۸ انتظار
۳۸ فریدون منصور حمید الله لیسانس اقتصاد ریاضی ۰۰۶ ۹ انتظار
۳۹ علی شاه جعفری علی جان لیسانس ریاضی ۰۲۳ ۳۴ انتظار
۴۰ آسیه عصمتی محمد عیسی ۱۴ پاس ریاضی ۰۲۶ ۳۶ انتظار
۴۱ حکیمه محمدی محمد هاشم لیسانس حقوق ریاضی ۰۳۹ ۲۲ انتظار
۴۲ کاظم کاظمی محمد ظاهر لیسانس ریاضی ۱۰۷ ۴۹ انتظار
۴۳ محمد علی رستمی ناظر حسین لیسانس ریاضی ۰۷۲ ۴۴ انتظار
۴۴ اکبر توحیدی محمد عیسی لیسانس ریاضی ۰۲۲ ۵۹ انتظار
۴۵ ذبیح الله احمدی عزیز الله لیسانس ریاضی ۱۱۷ ۵۳ انتظار
۴۶ انیس گل محمدی محمد حسین لیسانس ریاضی ۰۰۸ ۳۰ انتظار
۴۷ رقیه رفعت میرحسین ۱۴ پاس ریاضی ۰۹۵ ۱۴ انتظار
۴۸ خانعلی نظری بهمن علی لیسانس ریاضی ۰۶۳ ۴۴٫۶ انتظار
۴۹ فاطمه وفا محمد جمعه لیسانس ریاضی ۰۱۱ ۴۸ انتظار
۵۰ زهرا بیگ زاده میر حسن لیسانس ریاضی ۰۸۱ ۱۲ انتظار
۵۱ شکرالله ابدالی غلام سرور لیسانس ریاضی ۰۶۶ ۵۰ انتظار
۵۲ رقیه انصاری محمد امان لیسانس ریاضی ۰۰۷ ۶۳ انتظار
۵۳ مینا مظاهر محمد ظاهر لیسانس ریاضی ۰۲۹ ۳۲ انتظار
۵۴ راضیه کاظمی کاظم علی ۱۴ پاس ریاضی ۰۳۲ ۱۲ انتظار
۵۵ محمود محمودی سرور لیسانس ریاضی ۰۷۱ ۵۹ انتظار
۵۶ اسدالله سدید ناصر لیسانس ریاضی ۰۷۴ ۵۷ انتظار
۵۷ طاهره احمدی محمد اسحاق لیسانس ریاضی ۰۵۹ ۶۰ انتظار
۵۸ محمد کوهزاد حسین بخش لیسانس ریاضی ۰۷۹ ۵۵ انتظار
۵۹ محمد سروری محمد حسین لیسانس ریاضی ۱۱۱ ۲۱ انتظار
۶۰ لایق فرهمند میرزاحسین لیسانس ریاضی ۱۰۳ ۴۲ انتظار
۶۱ عزیزالله عطایی حسین علی لیسانس ریاضی ۲۸۰ ۴۶ انتظار
۶۲ مرتضی فرهمند محمد سالم لیسانس ریاضی ۲۶۵ ۶۹ انتظار
۶۳ سید جواد موسوی سید محمدحسین لیسانس ریاضی ۱۱۸ ۸۵ مصاحبه
۶۴ جواد فهیمی محمد موسی لیسانس ریاضی ۰۷۳ ۴۰ انتظار
۶۵ خدیجه احمدی زاده علی دوست لیسانس ریاضی ۰۵۳ ۶۹ انتظار
۶۶ محمد حسین میرزایی محمد طاهر لیسانس ریاضی ۰۰۱ ۷۹ مصاحبه
۶۷ لیاقت علی لیاقت چمن علی لیسانس ریاضی ۰۴۳ ۳۸ انتظار
۶۸ محمد محسن خادمی نوروز علی لیسانس ریاضی ۲۸۵ ۵۳ انتظار
۶۹ زهرا حیدری محمد موسی لیسانس ریاضی ۰۰۹ ۶۰ انتظار
۷۰ عبدالله محمودی علی حسین لیسانس ریاضی ۰۴۲ ۶۷ انتظار

۱ نظر