اعلام نتایج

اعلان نتایج رشته اصول صنفی

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب

شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع نمره نتیجه
۱ مریم نظری محمدقاسم ۱۴پاس اصول صنفی ۱۲۹ ۵۷ انتظار
۲ زینب رسولی جعفر ۱۴پاس اصول صنفی ۱۳۵ ۴۱ انتظار
۳ راحله سامع محمدذکی لیسانس اصول صنفی ۲۹۵ ۴۵ انتظار
۴ عزیزه جوادی محمدرضا ۱۴پاس اصول صنفی ۲۳۰ ۷۳ انتظار
۵ نسرین سامع محمدذکی ۱۴پاس اصول صنفی ۲۹۶ ۳۴ انتظار
۶ سهیلا ۰ محمدحنیف لیسانس اصول صنفی ۲۳۱ ۶۰ انتظار
۷ فخریه فیضی سیف الدین لیسانس اصول صنفی ۰۹۰ ۷۷ انتظار
۸ نظیفه ۰ غلام حسین ۱۴پاس اصول صنفی ۱۶۰ ۶۶ انتظار
۹ نرگس صمیم عبدالرزاق ۱۴پاس اصول صنفی ۲۱۹ ۸۴ مصاحبه
۱۰ فروزان هاشمی سیدعباس لیسانس اصول صنفی ۲۳۴ ۸۴ مصاحبه
۱۱ زهرا یوسفی محمدآصف لیسانس اصول صنفی ۲۸۶ ۹۲ مصاحبه
۱۲ زیبا احمدی سردارعلی لیسانس اصول صنفی ۲۶۸ ۷۰ انتظار
۱۳ طیبه رحیمی محمدنبی ۱۴پاس اصول صنفی ۲۶۷ ۸۲ مصاحبه
۱۴ فاطمه ابراهیمی رجب لیسانس اصول صنفی ۰۶۸ ۸۲ مصاحبه
۱۵ مرضیه نوری محمدجمعه ۱۴پاس اصول صنفی ۲۲۹ ۵۲ انتظار
۱۶ فوزیه محمودی محمدایام ۱۴پاس اصول صنفی ۲۲۱ ۷۰ انتظار
۱۷ فاطمه حیدری خداداد ۱۴پاس اصول صنفی ۲۱۸ ۵۷ انتظار
۱۸ بصیره فضلی فیض محمد ۱۴پاس اصول صنفی ۱۴۴ ۴۳ انتظار
۱۹ صدیقه مرادی حسین بخش لیسانس اصول صنفی ۲۳۳ ۵۲ انتظار
۲۰ جهان بیگم تمکین محمدظاهر ۱۴پاس اصول صنفی ۲۳۲ ۴۱ انتظار
۲۱ عزیزه ۰ محمدحسین ۱۴پاس اصول صنفی دخترخاله ۲۱ انتظار
۲۲ بی بی فوزیه ۰ سیدعلی میرزا ۱۴پاس اصول صنفی ۲۹۸ ۴۶ انتظار
۲۳ ربابه رضایی امید لیسانس اصول صنفی ۲۲۴ ۸۰ انتظار
۲۴ شریفه پویاسادات سیدابراهیم لیسانس اصول صنفی ۲۹۹ ۴۸ انتظار
۲۵ علینا محمدی سلطان حسین ۱۴پاس اصول صنفی ۲۲۳ ۱۵ انتظار
۲۶ حمیرا ۰ ناظرحسین ۱۴پاس اصول صنفی ۱۸۴ ۴۷ انتظار
۲۷ زهرا حسنی غلام محمد لیسانس اصول صنفی ۲۲۲ ۸۵ مصاحبه
۲۸ شهناز حسینی محمدعیسی ۱۴پاس اصول صنفی ۲۲۰ ۶۴ انتظار

۱ نظر