نویسندگان کوچک

فاصله ها حرفی دارند…

انسان موجود عجیبی است! زمانی­که باید باشد نیست، زمانی­که باید بداند نمی­داند، زمانی که باید بشناسد نمی­شناسد، زمانی­که باید … حس کند نمی­کند. قدر همه چیز را زمانی می­فهمد که شاید دیگر خیلی از...